PREEM a.s.

Súčasnosť je poznačená prechodom od priemyselnej k informačnej spoločnosti. Nápomocná pri riešení tejto situácie Vám môže byť spoločnosť PREEM, a.s., ktorá sa zaoberá tvorbou IT stratégií, IT poradenstvom a implementáciou nových technológii.

just about us

O spoločnosti

Od svojho založenia spoločnosť PREEM, a.s. pracuje s dôrazom na vysokú profesionalitu vo vzťahu k zákazníkovi a zároveň ponúka profesionálne riešenia na základe jeho požiadaviek v oblastiach ako:

 • systémová integrácia v podnikoch a inštitúciách
 • vývoj a implementácia sw
 • výskum a vývoj
 • projektový manažment

Spoločnosť sústreďuje svoje úsilie na prinášanie inovácií a nových informačných technológií do sektoru zdravotníctva a dopravy. Jej divízia pre výskum a vývoj sa venuje posúvaniu hraníc a možností súčasných riešení a technológií na základe najnovších poznatkov z vedy.

Medzi naše základné priority patrí poskytovanie profesionálnych služieb, ktoré spolu s aplikáciou najlepších postupov, priamo prispievajú k úspechu našich zákazníkov, k rastu ich konkurencieschopnosti a k zvyšovaniu ich obchodnej hodnoty.

Sústreďujeme svoje úsilie na poskytovanie aplikačných riešení a komplexných služieb pre korporátnych klientov. Pri práci kladieme dôraz na využívanie moderných technológií, ktoré rozvíjame tak, aby predstavovali spoľahlivé a výkonné prostredie pre vývoj a nasadenie našich riešení. Sme partnerom viacerých svetových výrobcov softvéru a hardvéru, čomu vďačíme za to, že máme prístup k najnovším informáciám a technológiám.

Poslanie

Ako naznačuje názov našej spoločnosti, naším poslaním je poskytovať excelentné riešenia pre našich zákazníkov a poskytnúť im vždy o niečo viac ako ostatní. Poskytujeme komplexné riešenia, ktoré častokrát vyriešia aj doteraz neobjavené problémy.

Vízia

„Stať sa kľúčovým dodávateľom projektov v oblasti poradenstva a dodávok IT s dôrazom na vysokú flexibilitu poskytovaných služieb.“

Našou víziou je, priniesť to najlepšie každému, s kým pracujeme, či už je to náš zamestnanec, náš zákazník alebo naši partneri.

Cieľ

 • ... poskytovať zákazníkov kvalitné produkty a služby s ohľadom na naplnenie ich vízií a cieľov
 • ... dlhodobo budovať dobré vzťahy so zákazníkmi založené na dôvere a profesionálnom prístupe
 • ... prispôsobovať riešenia zákazníkom na mieru podľa ich požiadaviek

Naše hodnoty:

Naše hodnoty riadia naše správanie a majú zásadný význam pre všetko, čo robíme. Sú našim kompasom, vedú smer našich rozhodnutí a umožňujú našim ľuďom, aby konali autonómne. Naše hodnoty sú vodítkom, ako prijímať , udržať , oceniť a odmeniť našich ľudí . Pozrite sa na PREEM cez jeho hodnoty. Ak sa vám páči to , čo vidíte, potom sa vám bude páčiť, čo robíme.

JEDINEČNOSŤ

Vážime si a preukazujeme rešpekt k jedinečnosti, talentu, nadaniu a skúsenostiam každého jednotlivca. Učíme sa jeden od druhého.

INTEGRITA

Sme úprimní k ostatným, a aj sami k sebe. Nič nezastierame - ani keď ide o nepríjemné záležitosti. Najvyššie etické štandardy pri všetkých obchodných rokovaniach sú pre nás samozrejmosťou. Robíme, čo hovoríme a hovoríme, čo robíme. Prijímame zodpovednosť a nesieme zodpovednosť za našu prácu a naše činy .

DÔMYSELNOSŤ

Hľadáme nové príležitosti a nie úplne bežné riešenie. Využívame našu kreativitu nájsť nečakané a praktické spôsoby, ako riešiť problémy . Naše skúsenosti , technológie, a vytrvalosť nám umožňujú prekonať výzvy a vytvárať hodnotu .

DÔVERYHODNOSŤ

Veríme, rešpektujeme a vzájomne sa podporujeme, a snažíme sa budovať produktívne a prospešné vzťahy založené na dôvere s našimi partnermi a zákazníkmi.

VÝKONNOSŤ

Zaviazali sme sa k dokonalosti vo všetkom, čo robíme, a neustále sa snažíme zlepšovať. Sme zapálení pre dosiahnutie výsledkov , ktoré prekračujú očakávania – nie len naše vlastné ale i tých ostatných

what we do

Služby

Procesy realizujúce sa v organizáciách akéhokoľvek typu sú viac či menej podporované infomačno-komunikačnými technológiami (IKT). Mnoho organizácií si však tento fakt neuvedomuje a oblasť IKT nehrá kľúčovú rolu pri ich rozvoji. V dnešných časoch, ktoré sú charakteristické najmä prudkým rastom a rozvojom IKT je toto ponímanie značne znevýhodňujúce, a to najmä v oblasti konkurencieschopnosti a ich ďalšieho rozvoja. Toto platí nielen pre organizácie súkromného, ale i verejného sektora.

Svojich zákazníkov sa snažíme čo možno najlepšie spoznať a na základe získaných informácií im poskytujeme kvalitné riešenia vytvorené na mieru v oblastiach ako:

 • Projekt manažment
 • Systémová integrácia
 • Veda a výskum
 • Vývoj a implementácia software

Naším cieľom je napomôcť zákazníkom k naplneniu ich vízií a cieľov prostredníctvom využívania optimálnych informačných systémov.

Len málo spoločností na Slovensku má presnú predstavu o raste a smerovaní jej IT oblasti. Pričom je potrebné si uvedomiť, že s pomocou vypracovanej koncepcie, dodržiavaním vytýčených strategických cieľov a riadením vytvorených projektov je možné dosiahnuť zníženie nákladov nielen na hardvérové a softvérové vybavenie ale aj čas.

Projekt manažment

Projekt Manažment v sebe zahŕňa:

 • Implementáciu projektového riadenia u zákazníka
 • Poradenstvo a metodická podpora v oblasti riadenia projektov
 • Vzdelávanie v oblasti projektového riadenia
 • Implementácia informačných systémov
 • Prevádzková podpora

Prostredníctvom Projekt Manažmentu sa zameriavame na navrhovanie vylepšenia procesov tak, aby spĺňali požiadavky zákazníka a korešpondovali s jeho cieľmi do budúcna. Jeho využitím získa zákazník zvýšenie efektívnosti práce a využitia IT a zlepšenie komunikácie medzi jednotlivými zložkami spoločnosti.

Systémová integrácia

Rôznorodosť systémov a aplikácií v organizáciách je dnes úplne bežným javom. Moderná prax však často vyžaduje integrovať jednotlivé časti informačných systémov do jedného väčšieho celku, zdieľanie spoločných dátových zdrojov, systémov riadenia prístupu, apod. Tu nastupuje systémový integrátor, ktorého úlohou je z daných systémov a aplikácií vytvoriť funkčný, efektívny a komplexný informačný systém. Tento stav sa dá dosiahnuť profesionálnou integráciou systémov, ktoré spolu vytvoria jeden homogénny fungujúci organizmus – informačný systém, ktorý Vám umožní venovať sa podnikaniu a napĺňať Vaše ciele.

Systémová integrácia v sebe zahŕňa:

 • Strategickú oblasť – prepojenie podnikateľských zámerov do informačnej stratégie
 • Projektovú oblasť – vytvorenie konzistentnej architektúry IS a návrh procesov tohto informačného systému
 • Riadiacu oblasť – optimalizáciu riadenia organizácie a riadenie dodávok všetkých komponentov informačného systému
 • Technickú oblasť – prepojovanie hardvéru a softvéru do jednotného funkčného celku.

Systémová integrácia je teda neodmysliteľným integračným procesom pri aplikácii produktov a procesov. Ich cieľom je uspokojiť informačné potreby zákazníka, a to prostredníctvom optimálneho využívania moderných informačných technológií.

Ideálny informačný systém je transparentný, umožňuje prehľadné sledovanie materiálových i finančných tokov, zlepšuje operatívne aj strategické riadenie a zjednodušuje jeho vyhodnocovanie. Z dlhodobého hľadiska má takýto systém prinášať pri minimálnych nákladoch maximálny úžitok.

V rámci systémovej integrácie pri realizácii informačného systému, poskytujeme svojim zákazníkom nasledovné služby:

 • vývoj a úpravu softvérových aplikácií – všetko na základe želaní, resp. potrieb zákazníka
 • vývoj softvérových nástrojov
 • údržbu informačných systémov
 • inštaláciu počítačových sietí, technickú integráciu a integráciu aplikácií
 • testovanie aplikácií, internetových stránok a sietí
 • konzultačné a poradenské služby, školenia užívateľov, správcov a manažmentu

Schopnosť integrovať rôzne systémy a aplikácie do kompaktnej infraštruktúry zamerané na podporu konkrétnych procesov danej organizácie je našou silnou stránkou.

Veda a výskum

Cieľom spoločnosti je zvyšovanie kvality a pridanej hodnoty prepojením a kooperáciou súkromného IT sektora a vedecko výskumnej komunity na Slovensku a v zahraničí.

Spoločnosť PREEM, a.s. sa venuje výskumu v oblasti informačných technológii, a to predovšetkým informačných technológii v zdravotníctve a priemysle.

V zdravotníctve sa spoločnosť PREEM, a.s. sa podieľa na výskume v oblasti zefektívňovania poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti u chronicky chorých pacientov v úzkej spolupráci s lekárskou praxou a vedeckým personálom. Spoločnosť pracuje na zlepšovaní algoritmov pre interpretáciu dát o zdravotnom stave pacienta získaných zo Smart Health Devices, ktoré umožňujú okamžitú akciu na zlepšenie zdravotného alebo na podanie personalizovaného odporúčania.

V oblasti priemyslu sa spoločnosť podieľa na výskume zameranom na skúmanie modelov správania sa používateľov dopravnej infraštruktúry, skúmanie prístupnosti a návrhu dátových modelov. Spoločnosť PREEM a.s. je i dodávateľom špeciálnych meracích technológii a informačných systémov pre oblasť štatistického vyhodnocovania kvantitatívneho výskumu.

Vývoj a implementácia software

V prípade, že nemôžete nájsť software, ktorý by vyhovoval Vám a Vašim požiadavkám ste na správnom mieste. Spoločnosť PREEM poskytuje riešenie vývoj software. Na základe Vašich požiadaviek Vám prispôsobí software na mieru. Ponúkame Vám vývoj akéhokoľvek druhu softwaru pre operačné systémy Windows, a to na základe Vašich požiadaviek

 • možnosť jeho neskorších úprav alebo pridania ďalších funkcií
 • možnosť sieťového prevedenia
 • spoľahlivosť vytvoreného softwaru, ktorá sa docieli použitím najmodernejších technológií
 • rýchlosť, flexibilitu a servis
 • inštaláciu softwaru a zaškolenie Vašich zamestnancov zadarmo

Máme praktické skúsenosti z oblasti:

 • analýzy, návrhu, vývoja a implementácie IS v prostredí Intranet/Internet,
 • analýzy, návrhu, vývoja a implementácie e-business projektov v relačnom databázovom prostredí,
 • poskytovania konzultácií v oblasti návrhu e-business aplikácií,
 • prispôsobovania existujúcich aplikácií na e-business,
 • sprístupňovania vnútro-firemných informácií prostredníctvom Internetu a Extranetu,
 • podpory pre vývoj internetových aplikácií pre bankový sektor, resp. pre obchodovanie cez Internet,
 • vytváranie e-commerce riešení v prostredí Internetu,
 • analýzy, návrhu a implementácie aplikácií na efektívne distribuovanie údajov,
 • analýzy, návrhu, vývoja a implementácie projektov s aktívnym prístupom do databázy,
 • produktov pre vytváranie viacúrovňovej architektúry,
 • analýzy, návrhu, vývoja a implementácie portálových riešení,
 • analýzy, návrhu, vývoja a implementácie aplikácií v oblasti Mobil Computing-u,v
 • analýzy, návrhu a vývoja špecializovaných aplikácií na ovládanie zariadení,
 • vývoja v oblasti systémového programovania a implementácie špeciálnych protokolov.

Projekty

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi

ITMS kód projektu: 313011B918

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je neinvazívne kontinuálne sledovanie hladiny glukózy v krvi a následne za pomoci sekundárne sledovaných vybraných životných funkcií ako napr. tepu, tlaku či pohybovej aktivity vytvoriť kľúč k manažmentu choroby pacienta, čo vedie spoločne s optimalizáciou medikamentóznej liečby a úpravou životného štýlu k relatívne rýchlemu zlepšeniu zdravotného stavu.

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu

ITMS kód projektu: 313011C070

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie diagnostiky, terapie a kvality života pacientov.

Aktivity projektu:

Priemyselný výskum efektívneho manažmentu pacientov v rámci biomedicínskych štúdií.
Vývoj prototypu softvérovej aplikácie pre manažment pacienta v biomedicínskych štúdiách.
Interné centrum pre výskum a vývoj individualizovaného liečebného algoritmu – časť priemyselný výskum.
Interné centrum pre výskum a vývoj individualizovaného liečebného algoritmu – časť experimentálny vývoj.
Výskum a vývoj v oblasti interných a externých faktorov chronickej hepatitídy typu C.
Výskum v oblasti detekcie vírusovo-špecifických molekúl a diagnostiky akútnej a chronickej HCV infekcie.
Bioinformatický a bioštatistický výskum a vývoj.

Kontakt

PREEM, a.s.
Hradská 124
831 04 Bratislava
Slovenská republika
email: sales (at) PREEM.sk / marketing (at) PREEM.sk
info (at) PREEM.sk

IČO: 43915051
DIČ: 2022523140
IČ pre DPH: SK2022523140
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2628713187/1100
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 6243/B